Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Green Bikes is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verkopen, verhuren en repareren van fietsen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten en Producten van Green Bikes.
 3. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Green Bikes en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Green Bikes ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: alle door Green Bikes en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten, inhoudende fietsen en onderdelen en/of accessoires van fietsen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Green Bikes gesloten Overeenkomsten waarbij Green Bikes Diensten aanbiedt of Producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Klant overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen in de Webshop en in de winkel van Green Bikes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan telefonisch, elektronisch of persoonlijk contact opnemen met Green Bikes. Wanneer Klant een Product wilt kopen, huren of door Green Bikes een fiets wilt laten repareren, komt de overeenkomst tot stand wanneer de Klant het gewenste Product aangeeft en Green Bikes hiermee akkoord gaat. Vervolgens zal een factuur worden opgemaakt en betaling in de winkel geschieden.
 3. Indien Klant zijn of haar fiets laat repareren bij Green Bikes kan Klant gebruikmaken van een leenfiets. Een leenfiets is altijd een gewone fiets, ook wanneer een elektrische fiets voor reparatie is ingeleverd indien beschikbaar.
 4. Indien Klant een fiets huurt bij Green Bikes zal de huur 12,00 euro per dag betalen voor een gewone fiets, en 25,00 euro per dag voor een elektrische fiets. Een dag geldt in dit geval wanneer de fiets wordt gehuurd tussen de openingstijden van Green Bikes. Bij verhuur van een fiets bij de Green Bikes gaat Klant na registratie akkoord met de apart omschreven verhuur voorwaarden c.q. Rental Conditions. De huurperiode wordt contant of per pin betaald, voorafgaand aan het huren van de fiets.
 5. Klant kan ook een bestelling plaatsen via de Webshop. De Overeenkomst komt dan tot stand door het plaatsen van de bestelling.
 6. Als Green Bikes een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Green Bikes kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de factuur van Green Bikes, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Green Bikes deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Green Bikes zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Green Bikes heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Green Bikes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Green Bikes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Green Bikes zijn verstrekt, heeft Green Bikes het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Green Bikes hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Green Bikes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Green Bikes en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Green Bikes op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Green Bikes en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Green Bikes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Green Bikes goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Green Bikes bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Green Bikes gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Green Bikes vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Green Bikes op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Green Bikes heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Wanneer in de winkel een Product wordt gekocht, gehuurd of wordt betaald voor een reparatie, geschiedt betaling middels contant geld of via  pinautomaat. Indien de bestelling is geplaatst via de Webshop, dan dient betaling te geschieden via IDeal of Mollie Payments.
 4. In het geval van huur van een fiets wordt op voorhand door Klant aan Green Bikes betaald.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Green Bikes mede te delen.
 6. Betaling dient onmiddellijk te geschieden in de winkel. Betaling via de Webshop dient onmiddellijk te geschieden indien via iDeal of Mollie Payments  betaald wordt.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Green Bikes besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst dient uitdrukkelijk te worden bevestigd door Green Bikes.
 2. In het geval een bestelling is geplaatst op de Webshop kan annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing zoals beschreven in artikel 10.2.
 2. De levertermijn is 5 werkdagen. Deze termijn geldt slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11.2.
 3. Green Bikes bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Green Bikes kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Retournering

 1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt. Klant heeft de keuze om het Product kosteloos te laten vervangen of het betaalde bedrag teruggestort te krijgen.
 3. Na deze termijn is retournering eveneens mogelijk indien Klant een verkeerd Product heeft besteld, maar terugbetaling zal dan geschieden in de vorm van een tegoed dat besteed moet worden in de Webshop. Bovendien zal Klant de kosten van retournering dragen.
 4. De retourtermijn bedraagt dertig (30) dagen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Green Bikes is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9.3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Green Bikes nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Green Bikes enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Green Bikes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
 4. Green Bikes garandeert niet dat de Website en/of de Webshop en/of Producten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Green Bikes is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop en/of Producten.
 5. Indien Green Bikes aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Green Bikes verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het met Klant overeengekomen bedrag.
 6. Green Bikes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van de Producten.
 7. Green Bikes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Green Bikes is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 9. Green Bikes biedt als Product ook een fietsverzekering van de ANWB aan. Green Bikes kan zelf niet aansprakelijk gesteld worden voor de verzekering, deze wordt bij aankoop gesloten tussen de Klant en de ANWB.
 10. De Klant vrijwaart Green Bikes voor aanspraken van derden.
 11. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Green Bikes.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Green Bikes, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Green Bikes zelf of een derde, storingen in of uitvallen van internet, storingen in of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in of uitvallen van het radiografisch circuit, netwerkaanval, stremming in het vervoer, staking, in- en uitvoerbelemmeringen, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van Green Bikes of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Green Bikes overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Green Bikes heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 1. Green Bikes biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Green Bikes de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk of in de winkel bij Green Bikes te worden gemeld. Deze garantie gaat via de fabrikant en bedraagt 24 maanden garantie op elke nieuwe fiets. Wanneer deze garantie niet staat vermeld op de factuur, is deze niet van toepassing op de gekochte fiets.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is vierentwintig (24) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien Green Bikes herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven het uitsluitend eigendom van Green Bikes, totdat alle vorderingen, die Green Bikes heeft of zal verkrijgen op de Klant, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Klant de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op Klant.

Artikel 15 Identiteit van Green Bikes

 1. Green Bikes is bij de KvK geregistreerd onder nummer 62927701 en draagt btw-identificatienummer NL002082278B68. Green Bikes is gevestigd aan de Kruisweg 30 (2011LC) te Haarlem.
 2. Green Bikes is per e-mail te bereiken via info@greenbikes.nl en middels de website www.greenbikes.nl.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Green Bikes en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Green Bikes en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.